Nový školní rok 2016-17

Vzdělávání a výchova na Základní škole a mateřské škole Adamov bude probíhat ve školním roce 2016 -2017 dle inovovaného vzdělávacího programu Hrou k vědění a programu Podpory zdraví ve škole.

Snahou školy je soustavně rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování, jednání a učit ho sebehodnocení v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Pokračovat v osvojování potřebných strategií a byli motivováni k celoživotnímu učení. Učili se tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatněním.

Vzdělávání a výchova v tomto školním roce bude pokračovat v rozvoji čtenářské, finanční a informační gramotnosti. Bude i nadále podporovat u žáků smysl pro ochranu životního prostředí (environmentální výchovu), rozvíjet technické dovednosti a praktické činnosti. Škola i nadále bude upřednostňovat zdravý životní styl a podporu tělesné zdatnosti žáků. Soustavně také budou podporovány tělovýchovné a sportovní aktivity, zejména malá kopaná, halová kopaná, floorbal, vybíjená, stolní tenis a šachy.

Škola bude všestranně podporovat zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím podpůrných opatření a úpravou vzdělávacího procesu v oblasti organizace výuky, metod výuky, v oblasti úprav obsahu vzdělávání a v oblasti hodnocení. Mimořádně nadaným, nadaným a talentovaným žákům bude umožňovat rozvoj jejich schopností a dovedností prostřednictvím plánu pedagogické podpory.

I v tomto školním roce budou všichni usilovat o to, aby se žáci cítili ve školním prostředí svobodně a chodili do školy rádi. Snahou všech je, aby ve škole dominovala spravedlnost, porozumění, uznání, tolerance, vzájemná pomoc, zdravá soutěživost, vzájemné respektování a náklonnost. Všichni si mohou plnit svoje touhy a přání. Postupně budou odstraňovány bariéry, které jim překáží v plnohodnotném rozvoji.

Rozvoj vzdělávání a výchovy budeme podporovat zapojením do výzvy MŠMT Podpora škol formou zjednodušeného výkaznictví – Šablony MŠ a ZŠ. Výzva podpoří profesní rozvoj prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže škole při společném vzdělávání, a to možností personálního posílení o školního asistenta,speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu v mateřské škole. Primární prevenci podpoříme realizací projetu V zdravém těle, zdravý duch.

Pedagogové budou žáky soustavně vést k rozvoji hodnocení a sebehodnocení ve všech třídách. Vyučující budou hodnotit žáky tak, aby žáci neměli pocit bezpráví, aby se u nich nevytvářely bariéry. Žáci budou informováni o dané problematice, budou umět řešit modelové situace a budou umět používat rozmanité metody, jak se zlepšit. Pedagogové také budou dbát na prevenci školní neúspěšnosti. Společně s rodiči budou předcházet vzniku nepřiměřené omluvené či neomluvené absence.

Vychovatelky školní družiny budou společně s dětmi pokračovat v jednotlivých činnostech v realizaci školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání Naše družina. Ve školním klubu budeme pokračovat v plnění jednotlivých částí školního vzdělávacího programu Bavíme se a poznáváme.

Základní školu navštěvuje celkem 301 žáků, kteří se budou učit v 15 běžných třídách, v 1 třídě speciální a v 1 přípravné třídě. Školní družinu navštěvuje 150 žáků, kteří rozvíjí své zájmy v šesti odděleních.

Školní stravování zabezpečují čtyři školní jídelny, dvě v základní škole a dvě v mateřské škole. Ke školnímu stravování je přihlášeno 269 žáků a 145 dětí.

Na odloučeném pracovišti ZŠ Ronovská 12 je umístěno 5 tříd základní školy (I.C,II.B II.C, III.A, IV.A), ve kterých se učí 95 žáků. Do tří oddělení školní družiny chodí 82. K stravování žáci mohou využívat školní jídelnu.

Mateřská škola má i v letošním školním roce šest tříd, které jsou umístěny ve třech budovách ( MŠ Jilemnického 1 - 3 třídy, MŠ Komenského 6 - 2 třídy, MŠ Komenského 4 - 1 třída). Do předškolního vzdělávání je zařazeno 145 dětí. Předškolní vzdělávání na naší škole vychází z inovovaného vzdělávacího programu s motivačním názvem Hrajeme si a poznáváme.

Ve škole v současné době pracuje celkem 66 zaměstnanců, z toho v základní škole 44 a 18 zaměstnanců v mateřské škole. V pedagogickém procesu je zapojeno 35 pedagogických pracovníků, z toho 22 učitelů základní školy, 12 učitelek mateřské školy, 6 vychovatelek školní družiny a 9 asistentek. Administrativu zajišťuje asistentka. Ekonomickou oblast řídí účetní. Ve čtyřech školních jídelnách pracuje 11 zaměstnanců a o správu budov se starají čtyři školníci a tři uklizečky.

Podrobnější informace o škole mohou zájemci získat na webových stránkách školy, ve školním zpravodaji či časopise Devítka, případně osobní návštěvou školy. Rodiče si pak mohou vyhledat informace o prospěchu, chování a domácí přípravě v elektronické žákovské knížce, informace o probírané látce na webových stránkách jednotlivých tříd.

Školní rok je v plném proudu a tak bych chtěla popřát všem žákům, jejich rodičům, pedagogům i ostatním zaměstnancům jednotlivých škol rok plný životního optimizmu, pozitivní energie, elánu a radosti. Upřímně si také přeji, aby se škola stala místem, kde budou všichni spokojení, usměvaví a kam se budou všichni těšit, místem na které se bude vzpomínat s láskou a úctou.

Mgr. Jana Burianová

ředitelka školySdílet článek