Svobodný přístup k informacím

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace, příspěvková organizace
adresa: Komenského 4, 679 04 Adamov
telefon: 515 531 196, 724 370 198
IČO: 657 659 07
e-mail: zsadamov @adamov.cz
internet: www.zs-adamov.cz

Údaje vyplývající ze zákona o svobodném přístupu k informacím

1. Základní informace jsou veřejnosti zpřístupněny na informační tabuli školy a na internetových stránkách školy

1.1 Údaje o jmenování ředitele školy:

Mgr. Stanislav Tůma , jmenovaný dne 10. června 2021 k datu 1. srpna 2021 do funkce ředitele školy č.j.: MěÚ/1716/21/Taj.

1.2 Pravomoci a působnost ředitele ukládá zákon č. 561/2004 Sb. předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

1.3 Osoby určené k přijímání žádostí o poskytnutí informace:

Mgr. Stanislav Tůma, ředitel školy
Mgr. Jaroslava Šmerdová, zástupkyně ředitelky školy

1.4 Odvolání je přípustné proti následujícím rozhodnutím ředitele školy podle zákona 500/2004 Sb., Správní řád:

 • nepřijetí do školy
 • odkladu školní docházky
 • dodatečném odkladu školní docházky
 • zařazení do školní družiny
 • zařazení do školní jídelny

1.5 Odvolání se podává u ředitele školy ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

1.6 Stížnosti se podávají podle:

 • zákona 500/2004 Sb., Správní řád
 • zákona 561/2004 Sb., Školský zákon
 • zákona 262/2006 Sb., Zákoník práce.

1.7 Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací stanovuje zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím.

1.8 Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel základní školy při výkonu své působnosti řídí:

 • Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR o základní škole
 • Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Předpisy uvedené v bodě d) až g) jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.

1.8 Sazebník úhrad za poskytování informací:

1. Kopie 1 stránky A4 formátu 2,- Kč
2. Oboustranná kopie A4 formátu 3,- Kč
3. Kopie 1 stránky A3 formátu 4,- Kč
4. Oboustranná kopie A4 formátu 5,- Kč
5. Černobílý tisk 1 strany textu inkoustovou tiskárnou 4,- Kč
6. Barevný tisk 1 strany textu inkoustovou tiskárnou 5,- Kč
7. Zpracování požadovaných výstupů pověřeným pracovníkem školy - kompilace z podkladových materiálů ( záloha 50% předpokládané ceny ) dle hodinové sazby pov. pracovníka
8. Poskytnutí požadovaných výstupů na magnetickém nosiči 30,- Kč
9. Informační brožura ( podle kalkulace nákladů ) podle kalkulace nákladů
10. Poštovní služby podle skutečných nákladů
11. Druhopisy vysvědčení 30,- Kč/1 strana

 • ústní informace se poskytují zdarma

2. Výroční zpráva o činnosti školy a o hospodaření školy za uplynulý školní a kalendářní rok je pro veřejnost k dispozici u ředitele školy a na internetových stránkách školy www.adamov.cz/zsadamov

3. Z informací uvedených v odstavci 1. se umožňuje provedení kopie za poplatek uvedený v sazebníku náhrad za poskytování informací.

4. Informace uvedené v odstavci 1. nejsou zveřejňovány jinými způsoby.

V Adamově 1. 8. 2021

Mgr. Stanislav Tůma
ředitel školy