Školní vzdělávací programy

Úvod ŠVP PDF
Povinné a volitelné předměty
Český jazyk PDF
Anglický jazyk PDF
Další cizí jazyk - Ruský jazyk PDF
Další cizí jazyk - Německý jazyk PDF
Další cizí jazyk - Francouzský jazyk PDF
Matematika PDF
Informatika PDF
Prvouka PDF
Přírodověda PDF
Vlastivěda PDF
Dějepis PDF
Občanská výchova PDF
Fyzika PDF
Chemie PDF
Přírodopis PDF
Zeměpis PDF
Hudební výchova PDF
Výtvarná výchova PDF
Tělesná výchova PDF
Pracovní činnosti PDF
Volitelný př. - Cvičení z Čj PDF
Volitelný př. - Cvičení z M PDF
Volitelný př. - Dopravní výchova PDF
Volitelný př. - Domácí nauky PDF
Volitelný př. - Sportovní hry PDF
Volitelný př. - Dramatická výchova PDF
Volitelný př. - Výtvarné činnosti PDF
Volitelný př. - Technická výchova PDF
Volitelný př. - Přírodovědný seminář PDF
Minimální úroveň očekávaných výstupů - 1.st PDF
Minimální úroveň očekávaných výstupů - 2.st PDF
Příloha 1 - Hodnocení žáků PDF
Příloha 2 - Autoevaluace školy a její evaluační činnost PDF
Příloha 3 - Přechodné období šk. roku 2022 - 23 PDF
ŠVP pro přípravnou třídu PDF
ŠVP pro předškolní vzdělávání PDF