Provozní řád školní jídelny a kuchyně

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace
Školní jídelna ZŠ a MŠ Adamov, příspěvková organizace, Komenského 4, Adamov

tel.: 515 531 197
mob.: 724 370 197
vedoucí ŠJ: Janíčková Radka
hlavní kuchařka: Hartlová Veronika

Vymezené činnosti: Veškeré služby jídelny, které poskytuje jsou v souladu se zřizovací listinou organizace. Pracovní postupy probíhají v souladu s platnou legislativou, zejména pak se zákonem 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví dále upřesněného vyhláškou 137/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Hlavní činnost: Jídelna na základě zřizovací listiny poskytuje školní stravování a řídí se vnitřími předpisy, které jsou v souladu se školským zákonem (561/2004 Sb.)., kde jsou zakotveny výživové normy a rozpětí finančních norem pro jednotlivé formy strávníků. Zaměstnancům školní jídelny poskytuje závodní stravování dle zákona 250/2000Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dále upřesněného vyhláškou 84/2005 Sb.

Administrativní pokyny

Provozní doba:

Provozní doba – žáci a pedagogové

Obědy se vydávají se všech dnech školní výuky v době od 11.40 do 14. 00 hodin (pokud není v mimořádných případech včas oznámeno jinak)

Provozní doba - výdej do jídlonosičů

Obědy se vydávají se všech dnech školní výuky v době od 10.45.- 11.35 hod.

Ceník

 • Strávníci 7-10 let - 1. věková kategorie hradí náklady na potraviny 80% dospělé porce
 • 11-14 let - 2. věková kategorie hradí náklady na potraviny 90% dospělé porce
 • 15 a více – 3. věková kategorie hradí náklady na potraviny 100% dospělé porce
 • Zaměstnanci – hradí potraviny, provozní a mzdové náklady (zaměstnavatel organizace poskytuje příspěvek )
 • Cizí strávník – hradí náklady spojené s přípravou jídla a zisk

Matrika jídelny

Každý pravidelně docházející strávník je před zahájením stravování zanesen do matriky školní jídlny. Strávník, nebo u nezletilých jeho zákonný zástupce vyplní potřebná data pro evidenci jídelny. ( přihlášku na stravování).

Systém plateb stravného

Ve školní jídelně je nastaven zálohový způsob stravného. Na záčátku stravovacího období strávník uhradí zálohu na stravné – vloží kredit , zpravidla částku, která činní měsíční výši stravného. Placení se provádí převodem z účtu či bezhotovostně na stravovací účet ŠJ 20036-1360977389/0800. var . symbol mají žáci uvedený na přihlášce ke stravování.

Přihlášky ke stravování

Podávají se osobně v kanceláři školní jídelny denně od 6.00- 14.30. hod.

Odhlášky ze stravování

Provádí se osobně v kanceláři školní jídelny či telefonicky na číslech výše uvedených každý pracovní den v době od 6,00 hodin nejpozději však do 13,00 hodin je nutné odhlásit oběd pro následující den, tzn. Odhlašovat a přihlašovat obědy je nutné vždy den předem. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Vyúčtování záloh na stravné

Provádí se 1x za půl roku. Přeplatek se vrací rodičům na účet. Nedoplatek doplatí v kanceláři školní jídelny v hotovosti. Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna. V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen. O termínech strávníci budou s předstihem informováni už u vchodu do ŠJ.

Jídelní lístek

Na každý týden je vyvěšen u vchodu do ŠJ a na nástěnce přímo ve školní jídelně.Jídelníček je k dispozici na webových stránkách školy.

Úklid

Běžný úklid – povrchy stolů během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně. Úklid po skončení provozní doby zajišťuje správní zaměstnanec.

Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy ( technické nebo hygienické) řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí.

Dozor ve ŠJ

Zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Rozvrh dozorů je vyvěšen ve ŠJ. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

 • do školní jídelny přicházejí žáci klidně a spořádaně, jsou připraveni a mají čisté umyté ruce
 • svrchní oděv a aktovky odkládají v šatně
 • stojí ukázněně v řadě, nepředbíhají, nestrkají se a nekřičí
 • dbají pokynů učitele, který má v jídelně dozor
 • jídlo nakládají na tácy a dodržují pravidla stolování
 • dozírající učitel určí místo, kam se žáci usadí
 • po jídle odnesou použité nádobí a uklidí své místo
 • v jídelně se zbytečně nezdržují
 • šetří nábytek, šetrně zacházejí s příbory a nádobím
 • závažné nedostatky, které se vyskytnou ve stravování, hlásí učitelé na ředitelství školy
 • je přísný zákaz vnášení jídel a nádobí všeho druhu z jídelny
 • veškeré vzniklé škody v jídelně uklízí žák za dohledu dozírajícího učitele.

Cizí strávníci – si odebírají oběd v stanovené době od 10.45. - 11. 35 hod .Před vstupem do jídelny si očistí obuv, nesedají ke stolům v jídelně. Po odebrání obědů pověřený pracovník setře prostor jídelny(podlahu) a pracovnice kuchyně setře desinfekčním prostředkem výdejní plochu. Do výrobních prostor a do skladů nemají přístup cizí osoby.

V Adamově dne: 1. 9. 2008
Janíčková Radka a Mgr. Burianová Jana
vedoucí školního stravování a ředitelka ZŠ a MŠ AdamovSdílet článek