Projekt Peníze do škol

Informace naleznete na www.eupenizeskolam.cz

Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ a MŠ Adamov EU peníze školám 1.

Škola podala projektovou žádost v rámci nové oblasti podpory OP VK 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Jejím smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické v rámci vzdělávání na základních školách v ČR.. Projekt pod názvem Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ a MŠ Adamov byl dne 30. 8. 2010 pod jednacím číslem 19032/210-46 schválen a škola získala 1 469 370,00 Kč na rozvoj vzdělávání.

Realizaci projektu jsme zahájili 9. 9. 2011 a do projektu bude škola zapojena 30 měsíců. Za tuto dobu budou mít všichni žáci školy i převážná většina pedagogů prospěch z toho, že se zúčastní jednotlivých klíčových aktivit. Po zvážení možností a potřeb školy bylo rozhodnuto podpořit následující oblasti:

1) I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základní školy,

2) IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základní školy

3) VII/3 zapojení školního speciální pedagoga do procesu inkluzivního vzdělávání žáků SVP

4) I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

5) II/2 Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

6) V/5 Inovace a zkvalitnění výuky přírodních věd

7) II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

8) V/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

Prostřednictvím projektu bude škola realizovat řadu cílů stanovených školním vzdělávacím programem Hrou k vědění. Využitím metod umožňujících individuální přístup k schopnostem jednotlivých žáků v rámci individualizace výuky budou žáci lépe motivováni k dosažení kvalitnějších výsledků v průběhu procesu vzdělávání.

Pedagogové budou podpořeni v oblasti vytváření metodických materiálů, kde uplatní své dobré nápady. Tyto materiály budou následně aktivizovat práci žáků ve škole. Škola bude také vybavena novými moderními pomůckami a ICT zařízením, které bude sloužit k naplnění výstupů jednotlivých šablon, motivaci žáků a vzbuzení jejich zájmu o vzdělávání a celoživotní učení.

V Adamově 10. 9. 2010
Mgr. Jana Burianová
ředitelka školy

Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ a MŠ Adamov EU peníze školám 2.

Cíl projektu

Prostřednictvím projektu škola realizuje řadu cílů stanovených školním vzdělávacím programem Hrou k vědění. Využitím metod umožňujících individuální přístup k schopnostem jednotlivých žáků v rámci individualizace výuky budou žáci lépe motivováni a k dosažení kvalitnějších výsledků v průběhu procesu vzdělávání.

Pedagogové jsou podpořeni v oblasti vytváření metodických materiálů, kde uplatní své dobré nápady. Tyto materiály aktivizují práci žáků ve škole. Škola je postupně vybavována novými moderními pomůckami a ICT zařízením, které slouží k naplnění výstupů jednotlivých šablon, k motivaci žáků a k vzbuzení jejich zájmu o vzdělávání a celoživotní učení.

Podpořeny jsou následující klíčové aktivity

I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základní školy.

Český jazyk - dělení jedné hodiny Čj za týden ve třech třídách.

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Pedagogové vytváří metodické materiály 2 sady po 72 listech, každý metodický list musí být ověřen ve vyučování.

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků.

Anglický jazyk - dělení jedné hodiny Cj za týden v jedné třídě.

II/2 Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji výuky cizích jazyků.

Pedagogové vytváří metodické materiály 2 sady po 72 listech, každý metodický list musí být ověřen ve vyučování.

IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základní školy.

Matematika – dělení jedné hodiny za týden ve čtyřech třídách.

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky přírodních věd.

Pedagogové vytváří metodické materiály 2 sady po 72 listech, každý metodický list musí být ověřen ve vyučování.

V/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

Dva učitelé absolvují dva kurzy - přírodopis, fyzika

VII/3 zapojení školního speciální pedagoga do procesu inkluzivního vzdělávání žáků SVP.

Ve škole pracuje speciální pedagog na úvazek 0,5. Z projektu se hradí jeho plat.

Shrnutí:

Individualizace výuky - dělí se 8 hodin ( Čj, M, Aj)

Inovace a zkvalitnění výuky - učitelé vytváří celkem 6 sad po 72 listech

Inkluzivní vzdělávání žáků - činnost speciálního pedagoga – úvazek 0,5

Vzdělávání PP - dva kurzy (fyzika, přírodopis)

V Adamově 1. 10. 2011
Mgr. Jana Burianová
ředitelka školy

Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ a MŠ Adamov EU peníze školám 3.

Projekt EU peníze školám na naší škole zdárně pokračuje. Pořizujeme nové učební pomůcky pro žáky, učitelé tvoří nové vzdělávací materiály, probíhá individualizace ve výuce a ve škole poskytuje služby školní speciální pedagog.

Škola zakoupila 12 noteebooků pro učitele. Učitelé je aktivně využívají jak při přípravě na výuku, tak při výuce. K tomu mají k dispozici dálkové připojení na internet ve většině prostor školy. V relaxační místnosti je nainstalován 3M Simply Interactive ( projektor se zabudovanou interaktivitou, sklopný držák, interaktivní snímač), který využívají učitelky prvního stupně jako interaktivní tabuli. Pro zkvalitnění práce školního speciálního pedagoga byl zakoupen počítač a multifunkční zařízení.

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byly zakoupeny následující pomůcky: dřevěná abeceda, zvukové kostky. Kastaněty – zvířátka, abeceda na provázku, Easl Speak (mikrofon). Pro zkvalitnění výuky přírodopisu byly zakoupeny dvě sady pomůcek – Třídění minerálů a Hmyz 1. Pro další zpestření výuky vlastivědy a zeměpisu byla zakoupena hra „ Česko – Junior“ a hra „Evropa“. Další pomůcky do českého jazyka, fyziky a matematiky budou ještě objednány.

Součástí projektu je také vytváření a ověřování nových vzdělávacích materiálů. V současné době je vytvořeno 72 vzdělávacích materiálů v šabloně I/ 2 – Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji čtenářská a informační gramotnost, 36 vzdělávacích materiálů v šabloně II/ 2 – Inovace a zkvalitnění směřující k rozvoji výuky cizích jazyků, 36 vzdělávacích materiálů v šabloně V/5 – Inovace a zkvalitnění výuky přírodních věd. Další vzdělávací materiály jsou vytvářeny a postupně ověřovány ve výuce.

Individualizace výuky se ve školním roce uskutečňuje ve 2 předmětech (český jazyk a matematika) na prvním stupni a ve třech předmětech (český jazyk, matematika, anglický jazyk) na druhém stupni . Pro žáky 3. a 4. ročníku, kteří mají diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby a vyžadují individuální péči v českém jazyce a matematice je poskytována výuka ve speciální skupině. V sedmém ročníku jsou žáci děleni na skupiny jednu hodinu týdně v českém jazyce, matematice a anglickém jazyce, aby se rozšířily jejich vzdělávací možnosti. V 8. ročníku je rozdělena jedna hodina matematiky a českého jazyka, tím je možný bližší individuální přístup k jednotlivým žákům a také jsou poskytnuty lepší podmínky práce se žáky s ohledem na jejich další studium či uplatnění.

V Adamově 1. 11. 2011
Mgr. Jana Burianová, ředitelka školy