Školní rok 2018-19

Školní rok 2018/19 na základní škole a mateřské škole Adamov

Činnost školy směřuje k tomu, aby se děti i žáci cítili ve škole svobodně, aby do ní chodili rádi, aby i doma o škole ochotně a rádi povídali se svými rodiči, aby zde vládla spravedlnost, pochopení, uznání, snaha pomoci, zdravý rozum, tolerance a láska. Škola pak bude místem, kam se budou denně rádi vracet nejen učitelé, ale i žáci.
Cílem vzdělávání a výchovy ve škole je rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu.
Škola se snaží přispívat k rozvoji pospolitosti, tím se rozumí způsob komunikace, seberealizace, vzdělávání, rozmanitost, hloubka osobnostního rozvoje. Všem bude poskytována možnost realizovat se a zbavovat se určitých zábran. Žáci se budou aktivně zapojovat do hodnocení včetně sebehodnocení již od prvního ročníku. Všichni vyučující budou hodnotit zodpovědně, aby nemohlo dojít u žáka ke vzniku zábran a pocitu křivdy. Žáci se budou v hodnocení lépe orientovat, budou vidět řešení dané situace a budou znát rozmanité způsoby, jak se zlepšit. K tomu a současně k lepší a pohodlnější komunikaci s rodiči bude pomáhat nový informační systém Edookit. Rodiče zde mohou vyhledat informace o prospěchu, chování, domácí přípravě, probírané látce a o absenci dítěte ve vyučování.
Škola všestranně podporuje zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, prostřednictvím odpůrných opatření a úpravou vzdělávacího procesu v oblasti organizace výuky, metod výuky, v oblasti úprav obsahu vzdělávání a v oblasti hodnocení.Mimořádně nadaným, nadaným a talentovaným žákům bude umožňovat rozvoj jejich schopností a dovedností prostřednictvím plánu pedagogické podpory.
Školní družina bude i nadále naplňovat školní vzdělávací program Naše družina. Jednotlivá oddělení školní družiny jsou vybavena nábytkem, který je přizpůsoben k relaxaci a odpočinku. Děti mají možnost k zájmové činnosti využívat také tělocvičnu, hřiště, promítací síň, výtvarnou dílnu, knihovnu a podobně.
Školní klub realizuje školní vzdělávací program Bavíme se a poznáváme. Žáci druhého stupně mají možnost relaxace dle svých zájmů v tématických blocích či zájmových kroužcích.
Také v letošním roce bude škola podporovat doplňkovou činnost, vyjmenovanou ve zřizovací listině. Škola pronajímá zájemcům jednotlivé prostory školy. Školní kuchyně vaří obědy pro cizí strávníky. Prostředky získané z doplňkové činnosti jsou využívány na rozvoj činnosti školy.
Základní školu navštěvuje celkem 321 žáků, kteří se budou učit v 15 běžných třídách, v 1 třídě speciální a v 1 přípravné třídě. Školní družinu navštěvuje 150 žáků, kteří rozvíjí své zájmy v pěti odděleních.
Školní stravování zabezpečují čtyři školní jídelny, dvě v základní škole a dvě v mateřské škole. Ke školnímu stravování je přihlášeno 268 žáků a 145 dětí.
Na odloučeném pracovišti ZŠ Ronovská 12 jsou umístěny 4 třídy základní školy (I.B, II.B, III.B, IV. B), ve kterých se učí 97 žáků. Do tří oddělení školní družiny chodí 79. K stravování žáci mohou využívat školní jídelnu.
Mateřská škola má i v letošním školním roce šest tříd, které jsou umístěny ve třech budovách ( MŠ Jilemnického 1 - 3 třídy, MŠ Komenského 6 - 2 třídy, MŠ Komenského 4 - 1 třída). Do předškolního vzdělávání je zařazeno 145 dětí. Předškolní vzdělávání na naší škole vychází z inovovaného vzdělávacího programu s motivačním názvem Hrajeme si a poznáváme.
Ve škole v současné době pracuje celkem 67 zaměstnanců, z toho v základní škole 45 a 22 zaměstnanců v mateřské škole. V pedagogickém procesu je zapojeno 35 pedagogických pracovníků, z toho 22 učitelů základní školy, 12 učitelek mateřské školy, 6 vychovatelek a 9 asistentek. Administrativu zajišťuje 1 asistentka. Ekonomickou oblast řídí účetní, o mzdovou oblast se stará mzdová účetní. Ve čtyřech školních jídelnách pracuje 11 zaměstnanců a o správu budov pečují čtyři školníci a tři uklizečky.
Školní rok sice již uběhl první desetinu, přesto bych chtěla všem zúčastněným popřát a poděkovat:
Rodičům děkuji za projevenou důvěru a přízeň, za vstřícné jednání, trpělivost a toleranci. Bez Vaší podpory by nebylo naše snažení při realizaci školního vzdělávacího programu školy nijak snadné. Přeji jim klidný a ničím nerušený školní rok.
Dětem přeji školní rok plný optimismu, tolerance a odpovědnosti, ale také rok plný splněných přání a tužeb. Žákům a žákyním deváté a páté třídy přeji hodně úspěchů při přípravě na přijímací zkoušky a také aby měli v letošním roce odpovídající vysvědčení a dosáhli toho, co si předsevzali a tím si splnili své cíle.
Pedagogům přeji rok naplněný pozitivní energií, optimismem, elánem a radostí z dobře odvedené práce a především také hodně zvídavých a hodných žáků.
Pracovníkům školní jídelny, aby se jim příjemně vařilo a měli mnoho spokojených strávníků.
Správním zaměstnancům přeji, pracovní vitalitu a uspokojení z dobře vykonané práce a hodně dětí, které umí udržet pořádek a váží si pěkného prostředí.
Upřímně si přeji, aby byla naše škola místem, kam všichni rádi chodí, snaží se získat nové poznatky, zkušenosti, nová trvalá přátelství, ze kterých je možné čerpat pozitivní energii pro další vzdělávání i osobní život. Tajemství úspěchu v životě není dělat to, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.

Mgr. Jana Burianová

ředitelka školy


Oznámení (třídní schůzky, konzultace, prázdniny)

Oznámení (třídní schůzky, konzultace, prázdniny)

Uvnitř článku naleznete důležité termíny třídních schůzek, konzultací a prázdnin pro školní rok 2018/2019.

Číst více