Třídní schůzky - informace k systému EDOOKIT

Vážení rodiče, se začátkem školního roku 2018/2019 jsme uvedli do provozu nový školní informační systém EDOOKIT.

Proto vás zveme v co nejhojnějším počtu na třídní schůzky, kde budete o systému informováni. ( ZŠ Komeského v úterý 18.9.a ZŠ Ronovská ve čtvrtek 20.9.od 16 hodin).

Součástí toho systému je mimo jiné i elektronická žákovská knížka. V těchto dnech dostanete na váš email informace pro nastavení přístupu do elektronické žákovské knížky ZŠ Adamov. Po jeho nastavení můžete začít systém ihned využívat.
Do systému mají přístup rodiče i žáci. Žáci 5. – 9. ročníku nahlásí svým třídním učitelům emailové adresy. Pokud máte zájem, aby do systému měli přístup i žáci 1. – 4. ročníku, potvrďte to zadáním emailové adresy dítěte třídnímu učiteli na prvních třídních schůzkách.

Každý rodič tak má svůj vlastní přístup do systému a stejně tak každý žák. Ve vlastním zájmu nesdělujte dětem své přístupové údaje, jelikož i omlouvání absencí již probíhá výhradně přes Edookit a pokud omluvenka přijde z profilu rodiče, považujeme ji za platnou. Pokud tedy děti váš přístup znají, měli byste si změnit svá hesla
.
Učitelé průběžně zapisují do elektronických žákovských knížek známky, které můžete po zveřejnění ihned vidět. Každé známce je přidělena určitá váha, která značí závažnost v celkové klasifikaci a určuje podíl známky na celkovém hodnocení. Je však třeba dodat, že o konečném přidělení tzv. váhy nakonec rozhoduje vždy učitel daného předmětu, a to v závislosti na povaze a obtížnosti ověřování znalostí. Stejně tak vypočítaný průměr známky na Edookitu není pro učitele závazný, konečné rozhodnutí o výsledné známce záleží vždy na posouzení učitele, který tak zhodnotí práci žáka v průběhu celého pololetí.

Pedagogové mohou prostřednictvím systému psát zprávy žákům, rodičům, informovat o akcích a aktivitách ve škole i mimo budovu školy, posílat výukové materiály a podobně.

Vyučující také zapisují do elektronických třídních knih absence či pozdní příchody žáků a rodiče tak mají možnost zameškané hodiny prostřednictvím Edookit vidět a následně omluvit. Absence mohou rodiče omlouvat i předem.

Důležité upozornění

Osobní údaje dítěte, jeho známky, výchovná opatření a jiné údaje, které rodič získá v elektronické žákovské knížce, patří k citlivým osobním údajům, ke kterým mají přístup pouze zákonní zástupci žáka a žák. Upozorňujeme tedy rodiče na skutečnost, že v případě předání přístupových údajů jiným osobám nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů.
Prostřednictvím Edookit rovněž rodiče mohou vyslovit jediným kliknutím souhlas - např. s účastí žáka na akcích, zpracováním údajů (GDPR) a podobně.

Do systému Edookit se přihlásíte zde

Informační systém EDOOKIT je možné elegantně využívat i prostřednictvím mobilní aplikace pro Android i iOS v chytrých telefonech.

Je třeba upozornit, že jsme na začátku a všichni, tedy jak učitelé, tak i žáci a rodiče, se budeme učit se systémem Edookit pracovat, poznávat jeho možnosti a výhody. Po přihlášení do systému máte možnost přes odkaz na uživatelskou příručku prostudovat návody pro používání.
Jsme však přesvědčeni, že využívání nového systému EDOOKIT přispěje k lepší informovanosti i komunikaci mezi školou, rodiči a žáky.

  • Třídní schůzky - informace k systému EDOOKIT