Školní rok 2019-20

Nový školní rok na Základní škole a mateřské škole Adamov

Činnost základní školy již tradičně vychází z koncepce školy, školního vzdělávacího programu Hrou k vědění, školního vzdělávacího programu pro přípravnou třídu Škola hrou a programu Podpory zdraví ve škole.
Prioritou vzdělávání a výchovy školy je rozvoj čtenářské, finanční a informační gramotnosti. Škola se také zaměří se na jazykovou gramotnost, environmentální výchovu, výpočetní techniku, technickou výchovu, praktické činností a podporu tělesné zdatnosti žáků, rozvoj kolektivních sportů jako je kopaná, floorbal a vybíjená. Důležitý je při všech aktivitách rovný přístup ke vzdělávání všem žáků.
Činnost školy směřuje k tomu, aby se děti i žáci cítili ve škole svobodně, aby do ní chodili rádi, aby i doma o škole ochotně a rádi povídali se svými rodiči, aby zde vládla spravedlnost, pochopení, uznání, tolerance, snaha pomoci, zdravý rozum, tolerance a láska. Škola pak bude místem, kam se budou denně rádi vracet nejen učitelé, ale i žáci.
Škola podporuje pospolitost, tím se rozumí způsob komunikace, seberealizace, vzdělávání, rozmanitost, hloubka osobnostního rozvoje. Všem dětem a žákům bude poskytována možnost realizovat se a zbavovat se určitých zábran. Žáci se aktivně zapojí do hodnocení včetně sebehodnocení již od nejnižšího ročníku. Všichni vyučující budou přistupovat k hodnocení zodpovědně, aby nemohlo dojít u dítěte ke vzniku zábran a pocitu křivdy. Dítě se bude moci v hodnocení lépe orientovat, bude moci vidět východisko z dané situace a bude znát rozmanité cesty, jak se zlepšit.
Škola dlouhodobě podporuje zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, prostřednictvím podpůrných opatření a úpravou vzdělávacího procesu v oblasti organizace výuky, metod výuky, v oblasti úprav obsahu vzdělávání a v oblasti hodnocení. Mimořádně nadaným, nadaným a talentovaným žákům bude umožňovat rozvoj jejich schopností a dovedností prostřednictvím plánu pedagogické podpory.
Pro žáky bude i v letošním roce připraveno mnoho zajímavých akcí. V říjnu k nám přijedou kamarádi ze ZŠ M. Šuštariča v Lublani. V listopadu se uskuteční vzdělávací programy v rámci primární prevence. Prosinec bude ve znamení vánočních tradic. V lednu proběhnou rozmanité soutěže a olympiády a žáci obdrží pololetní vysvědčení. V únoru budeme mít jarní prázdniny a 21. školní ples. Březen bude věnován recitační a výtvarné soutěži. V dubnu proběhne zápis žáků do první třídy a akce ke Dni Země. Květinový den a pasování čtenářů proběhne v květnu. V tomto měsíci se také uskuteční zápis k předškolnímu vzdělávání. Červen bude ve znamení Dne dětí a projektu Malá maturita, školních výletů, rozloučení s žáky devátého ročníku a výročního vysvědčení.
Ve škole se uskuteční oblastní recitační přehlídka Setkání poezie v Adamově (19. ročník) a oblastní turnaj ve vybíjené mladších a starších žákyň (15. ročník). Pokračovat také bude činnost žákovské rady, která je složená ze zástupců žáků jednotlivých tříd od pátého do devátého ročníku. Publicistický kroužek bude pravidelně připravovat školní časopis 9°.
Školní družina bude i nadále naplňovat školní vzdělávací program Naše družina. Jednotlivá oddělení školní družiny jsou vybavena nábytkem, který je přizpůsoben k relaxaci a odpočinku. Děti mají možnost k zájmové činnosti využívat také tělocvičnu, hřiště, promítací síň, výtvarnou dílnu, knihovnu a podobně.
Školní klub realizuje školní vzdělávací program Bavíme se a poznáváme. Žáci druhého stupně a starší žáci prvního stupně mají možnost relaxace dle svých zájmů v tématických blocích či zájmových kroužcích.
Také v letošním roce bude škola podporovat doplňkovou činnost, kterou škole povolil zřizovatel ve zřizovací listině. Škola pronajímá zájemcům jednotlivé prostory školy. Školní kuchyně vaří obědy pro pečovatelskou službu. Prostředky získané z doplňkové činnosti jsou využívány na rozvoj činnosti školy.
Základní školu navštěvuje celkem 341 žáků, kteří se budou učit v 15 běžných třídách, ve 2 speciálních třídách a v 1 přípravné třídě. Školní družinu navštěvuje 150 žáků, kteří rozvíjí své zájmy v pěti odděleních.
Školní stravování zabezpečují čtyři školní jídelny, dvě v základní škole a dvě v mateřské škole. Ke školnímu stravování je přihlášeno 309 žáků (87 ŠJ Ronovská, 222 ŠJ Komenského) a 145 dětí v MŠ.
Na odloučeném pracovišti ZŠ Ronovská 12 se nachází 4 třídy základní školy, ve kterých se učí 89 žáků. Do tří oddělení školní družiny chodí 75 dětí. K stravování žáci mohou využívat školní jídelnu.
Mateřská škola má i v letošním školním roce šest tříd, které jsou umístěny ve třech budovách ( MŠ Jilemnického 1 - 3 třídy, MŠ Komenského 6 - 2 třídy, MŠ Komenského 4 - 1 třída). Do předškolního vzdělávání je zařazeno 145 dětí. Předškolní vzdělávání na naší škole vychází z inovovaného vzdělávacího programu s motivačním názvem Hrajeme si a poznáváme.
Ve škole v současné době pracuje celkem 73 zaměstnanců, z toho v základní škole 51 a 22 zaměstnanců v mateřské škole. V pedagogickém procesu je zapojeno 50 pedagogických pracovníků, z toho 26 učitelů základní školy, 12 učitelek mateřské školy, 6 vychovatelek školní družiny a 6 asistentek pedagoga v ZŠ a 4 v MŠ. Administrativu zabezpečuje asistentka. Ekonomickou oblast řídí účetní. Mzdovou agendu ´připravuje mzdová účetní. Ve čtyřech školních jídelnách pracuje 12 zaměstnanců a o správu budov se starají čtyři školníci a pět uklizeček.
Přeji si, aby letošní školní rok byl pro žáky, pedagogy, správní zaměstnance i rodiče plný nových poznatků, pozitivní energie, životního elánu, optimismu a splněných přání. Chovejme k sobě vzájemnou úctu, buďme k sobě ohleduplní, vstřícní a tolerantní. Nešetřeme úsměvem a porozuměním. Jen tak můžeme splnit vše, co jsme si předsevzali.

Mgr. Jana Burianová

ředitelka školy


Oznámení (třídní schůzky, konzultace, prázdniny)

Oznámení (třídní schůzky, konzultace, prázdniny)

Uvnitř článku naleznete důležité termíny třídních schůzek, konzultací a prázdnin pro školní rok 2020/2021.

Číst více