Nový školní rok 2017-18

Nový školní rok na Základní škole a mateřské škole Adamov

Vzdělávání a výchova na Základní škole bude vycházet z dlouhodobých cílů, které jsou vytýčeny v Strategickém plánu rozvoje školy na období 2016 - 2020,z koncepce školy, školního vzdělávacího programu Hrou k vědění a programu Podpory zdraví ve škole.

Vzdělávání a výchova ve školním roce 2017-18 bude pokračovat v rozvoji čtenářské, finanční a informační gramotnosti, bude podporovat jazykovou gramotnost, environmentální výchovu, technické dovednosti a praktické činnosti.

Škola i nadále bude prosazovat zdravý životní styl a podporu tělesné zdatnosti žáků. Neodmyslitelná je podpora tělovýchovných a sportovních činností, zejména halové kopané, floorbalu a vybíjené. Důležitý je při všech aktivitách rovný přístup ke vzdělávání všem žáků.

Škola všestranně podporuje zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, prostřednictvím odpůrných opatření a úpravou vzdělávacího procesu v oblasti organizace výuky, metod výuky, v oblasti úprav obsahu vzdělávání a v oblasti hodnocení.Mimořádně nadaným, nadaným a talentovaným žákům bude umožňovat rozvoj jejich schopností a dovedností prostřednictvím plánu pedagogické podpory.

Činnost školy směřuje k tomu, aby se děti i žáci cítili ve škole svobodně, aby do ní chodili rádi, aby i doma o škole ochotně a rádi povídali se svými rodiči, aby zde vládla spravedlnost, pochopení, uznání, tolerance, snaha pomoci, zdravý rozum, tolerance a láska. Škola pak bude místem, kam se budou denně rádi vracet nejen učitelé, ale i žáci.

Škola podporuje pospolitost, tím se rozumí způsob komunikace, seberealizace, vzdělávání, rozmanitost, hloubka osobnostního rozvoje. Všem dětem a žákům bude poskytována možnost realizovat se a zbavovat se určitých zábran. Žáci se aktivně zapojí do hodnocení včetně sebehodnocení již od nejnižšího ročníku. Všichni vyučující budou přistupovat k hodnocení zodpovědně, aby nemohlo dojít u dítěte ke vzniku zábran a pocitu křivdy. Dítě se bude moci v hodnocení lépe orientovat,bude moci vidět východisko z dané situace a bude znát rozmanité cesty, jak se zlepšit.

Školní družina bude i nadále naplňovat školní vzdělávací program Naše družina. Jednotlivá oddělení školní družiny jsou vybavena nábytkem, který je přizpůsoben k relaxaci a odpočinku. Děti mají možnost k zájmové činnosti využívat také tělocvičnu, hřiště, promítací síň, výtvarnou dílnu, knihovnu a podobně.

Školní klub realizuje školní vzdělávací program Bavíme se a poznáváme. Žáci druhého stupně mají možnost relaxace dle svých zájmů v tématických blocích či zájmových kroužcích.

Škola realizuje projekt Cesta k rozvoji ZŠ a MŠ Adamov. Realizuje aktivity personální

(speciální pedagog, sociální pedagog, školní asistent, chůva), osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů a extrakurikulární rozvojové aktivity.

Dále je škola zapojena do projektu Cesta za poznáním, jejíž nositelem je Základní škola Blansko, Dvorská, který rozšiřuje možnosti zájmové činnosti žáků.

Škola je také součástí partnerského projektu BIG AT-CZ5, který připravilo Středisko služeb školám Brno. Cílem projektu je přeshraničními aktivitami českých a rakouských dětí podporovat osvojování češtiny a němčiny v rámci reálných životních situací a navázat partnerské vztahy.

Také v letošním roce bude škola podporovat doplňkovou činnost, kterou škole povolil zřizovatel ve zřizovací listině. Škola pronajímá zájemcům jednotlivé prostory školy. Školní kuchyně vaří obědy pro cizí strávníky. Prostředky získané z doplňkové činnosti jsou využívány na rozvoj činnosti školy.

Základní školu navštěvuje celkem 308 žáků, kteří se budou učit v 15 běžných třídách, v 1 třídě speciální a v 1 přípravné třídě. Školní družinu navštěvuje 150 žáků, kteří rozvíjí své zájmy v šesti odděleních.

Školní stravování zabezpečují čtyři školní jídelny, dvě v základní škole a dvě v mateřské škole. Ke školnímu stravování je přihlášeno 275 žáků a 145 dětí.

Na odloučeném pracovišti ZŠ Ronovská 12 je umístěno 5 tříd základní školy, ve kterých se učí 99 žáků. Do tří oddělení školní družiny chodí 75 dětí. K stravování žáci mohou využívat školní jídelnu.

Mateřská škola má i v letošním školním roce šest tříd, které jsou umístěny ve třech budovách ( MŠ Jilemnického 1 - 3 třídy, MŠ Komenského 6 - 2 třídy, MŠ Komenského 4 - 1 třída). Do předškolního vzdělávání je zařazeno 145 dětí. Předškolní vzdělávání na naší škole vychází z inovovaného vzdělávacího programu s motivačním názvem Hrajeme si a poznáváme.

Ve škole v současné době pracuje celkem 68 zaměstnanců, z toho v základní škole 44 a 24 zaměstnanců v mateřské škole. V pedagogickém procesu je zapojeno 46 pedagogických pracovníků, z toho 24 učitelů základní školy, 12 učitelek mateřské školy, 6 vychovatelek školní družiny a 6 asistentek pedagoga v ZŠ a 4 v MŠ. Administrativu zajišťuje asistentka. Ekonomickou oblast řídí účetní. Ve čtyřech školních jídelnách pracuje 11 zaměstnanců a o správu budov se starají čtyři školníci a tři uklizečky.

První měsíc školního roku je již za námi a doufám, že letošní školní rok bude pro žáky, pedagogy, správní zaměstnance i rodiče plný nových poznatků, pozitivní energie, životního elánu, optimismu a splněných přání. Přeji si, abychom k sobě chovali vzájemnou úctu, byli k sobě ohleduplní, vstřícní, tolerantní a tak mohli splnit vše, co jsme si předsevzali a nikdy nešetřili úsměvem a porozuměním.

A nyní několik moudrých slov na závěr:

Kdo chce hýbat světem, musí nejdříve pohnout sám sebou.

Každé poznání vychází ze srdce, každé vzdělání ze života.


Oznámení (třídní schůzky, konzultace, prázdniny)

Oznámení (třídní schůzky, konzultace, prázdniny)

Uvnitř článku naleznete důležité termíny třídních schůzek, konzultací a prázdnin pro školní rok 2018/2019.

Číst více